Ugledni čas – My day

Priprema za ugledni čas-

 • Nastavna jedinica: Present Simple: My Day
 • Redni broj časa: 16
 • Tip časa: utvrđivanje
 • Oblik rada: frontalni, individualni, rad u paru
 • Metod rada: dijaloški, ilustrativni, vizuelni
 • Nastavna sredstva: tekstualna (štampani materijal i materijal na slajdovima),audio- vizuelna (pesma na CD-u, časovnik i ilustracije na video bimu)
 • Korelacija: srpski jezik , muzičko
 • Ciljevi časa:    usvajanje i korišćenje sadašnjeg prostog vremena (The Present Simple Tense) u prvom i trećem licu jednine; usvajanje i korišćenje vokabulara u vezi sa svakodnevnim aktivnostima (Daily routine); obnavljanje i iskazivanje tačnog vremena (Telling time).

 

Uvodni deo    

 • Uz pomoć časovnika obnaljamo odgovore na pitanja- Koliko je sati?
 • Nastavnik na prezentaciji prikazuje časovnike sa različitim vremenom . Učenici govore koliko je sati na kojoj slici.
 • Za proveru uspešnosti zadatka nastavnik prikazuje slajd sa rešenjima.

 

Središnji deo

 • Prezentacija nove lekcije i provera, učenici na video bimu slušaju i prate priču u slikama, nastavnik podstiče učenike da ponavljaju nove izraze (get up, have breakfast, start school, finish school, watch TV, go to bed). Dok učenici ponavljaju, nastavnik na slajdu ističe nove izraze. Posebnu pažnju obraćamo na oblik glagola u 1. licu jednine.
 • Provera, nastavnik prikazuje na slajdu učenicima rečenice iz teksta. Zadatak učenika je da pronađu netačne rečenice i kažu ih ispravno. Za proveru odgovora nastavnik pokazuje tačne odgovore na slajdu.
 • Učenicima se kroz dijalog uvodi upotreba sadašnjeg prostog vremena (The Present Simple Tense). Učenici dobijaju zadatak da u parovima uvežbaju upotrebu novih izraza i sadašnjeg prostog vremena.
 • Uvežbavanje- učenicima se prikazuje tekst „Dan u mom životu…“ (“A day in my life…”). Nakon pročitanog teksta učenici dobijaju zadatak da uoče nastavak u 3. licu jednine. Podsećamo se priloških odredbi učestalosti. Nastavnik objašnjava i naglašava upotrebu sadašnjeg prostog vremena u prvom licu jednine i upoređuje sa upotrebom u trećem licu jednine. Učenici u parovima uvežbavaju postavljanje pitanja i davanje odgovora u sadašnjem prostom vremenu – treće lice jednine

 

Završni deo časa

 • Učenici date reči stavljaju u odgovarajući redosled da dobiju tačne rečenice.
 • Čitamo tekst u slikama o Sarinom danu.
 • Pesma-Friday I’m in love by Cure- Slušamo pesmu. Učenici dobijaju tekst pesme sa izostavljenim rečima. Njihov zadatak je da slušaju pažljivo pesmu i upišu reči koje nedostaju.

 

 • Domaći– Jedna grupa prepričava priču o Sari-pišu je u 3. licu jednine, a druga piše sličnu priču u slikama o sebi u 1. licu jednine

 

 Nastavnik: Mirjana Marić

23.10.2015.

MY DAY-teskt sa slikama

Advertisements

Блог на WordPress.com.

Горе ↑

%d bloggers like this: