Ugledni čas – Colin in Computerland

Priprema za čas

 

„Ivan Milutinović“                       Razred: treći

Predmet: Engleski jezik                  Redni broj časa: 68

 

Nastavna tema: „Colin in Computerland“

Nastavna jedinica: „The Gold Robber“, Part 4; Nastavne jedinice koje direktno prethode ovoj lekciji su „The Gold Robber“, Part 1, Part 2 i Part 3, a indirektno „The Red Dragon“, Part 1, Part 2, Part 3 i Part 4

Cilj časa: razumevanje poslednje priče o zlatnoj pljačkašici, primena vokabulara u vezi sa pričama o Kolinu i Klari; motivacija i razvijanje mašte; razvoj misaonih procesa

Zadaci

 

 1. obrazovni- upoznavanje učenika sa poslednjim delom ilustrovane priče o zlatnoj pljačkašici
 2. vaspitni– razvijanje takmičarskog duha i fer-plej igre; stvaranje i negovanje vesele i radne atmosfere na času
 3. funkcionalni– povezivanje ranije stečenog znanja sa novim gradivom

Tip časa: utvrđivanje

Nastavna sredstva: tekstualna (štampani materijal iz udžbenika „Happy Street 1“, strana 61, autori Stella Maidment  i Lorena Roberts, izdavačka kuća Oxford University Press, kao i materijal koji sam samostalno pripremila), auditivna

(muzički i zvučni efekti), vizuelna (nastava uz pomoć računara i video bima- Power point  prezentacija)

Oblici rada: kombinovani-frontalni, individualni, grupni

Nastavne metode: tekstualno-dijaloška, metoda demonstracije, igrovne aktivnosti

Korelacija: fizičko vaspitanje, muzička kultura, likovna kultura, informatika

 

Glavne sadržajne celine časa

Uvodni deo: 10 minuta

 

 • Obnavljamo reči koje se odnose na sportske instrukcije tako što nastavnik recituje pesmicu Arms up/ Arms down), a učenici je slušaju, prate instrukcije i rade vežbe. Ova aktivnost je pogodna za opuštanje učenika i stvaranje pozitivne atmosfere od samog početka časa. U okviru ove aktivnosti obnavljamo i reči left i

 

 • Nakon toga nastavnik uvodi učenike u novu nastavnu jedinicu uz pomoć igre asocijacija koja će biti prikazana na video bimu. S obzirom na to da je nastavna jedinica „The Gold Robber“ u stvari kompjuterska igrica,  ključne reči u asocijaciji su children, computer, sports, play i Učenici otvaraju polja od 1-4 u kolonama A, B, C i D i pokušavaju da pogode rešenje za odgovarajuću kolonu ili celu asocijaciju.

 

Središnji deo: 30 minuta

 

 • Na video bimu nastavnik prikazuje slike i ključne reči prvih sedam delova ilustrovane priče o Kolinu i Klari. Zadatak učenika je da na štampanom materijalu povežu sliku i odgovarajuću reč ( tj. broj pored reči). Pored povratne informacije koju dobijaju od nastavnika učenici će videti tačne odgovore i na slajdu.
 • Grupni rad-Sledi kviz o prvih sedam delova priče “ Colin in Computerland“ u kome su učenici podeljeni u 2 grupe. Nastavnik čita pitanja, mada učenici mogu da ih vide i na slajdovima.I jedna i druga grupa dobija 5 pitanja. Za svako pitanje data su 4 ponuđena odgovora A, B, C ili D od kojih je samo jedan tačan. Ukoliko učenik/ca tačno odgovori na pitanje na video bimu će biti zaokružen tačan odgovor. Ukoliko nije siguran šta je tačan odgovor predstavnik grupe ima pravo da zatraži pomoć svojih prijatelja. U tom slučaju, nastavnik ponovo čita pitanje, a članovi odgovarajuće grupe podižu kartončiće sa slovom ( A, B, C ili D) u zavisnosti od toga šta smatraju pod tačnim odgovorom.. Predstavnik sam odlučuje da li će prihvatiti mišljenje prijatelja ili ne. Na kraju kviza sabiramo poene, proglašavamo pobednika a nagrade  dodeljujemo na kraju časa.
 • Pošto smo detaljno obnovili sve delove priče, sledi upoznavanje sa poslednjim delom priče “ The Gold Robber„. Učenici dobijaju na papiru slike i rečenice nove priče, ali su oni dati izmešanim redom. Sve to prikazano je i na slajdovima. Prvi put učenici slušaju priču na CD-u i stavljaju sličice u odgovarajući redosled, a drugi put slušaju i povezuju slike i rečenice koje se na njih odnose.
 • Zatim imaju minut da svako od njih nauči po jednu frazu ili rečenicu iz teksta i da pokuša da je kaže na način na koji je čuo na CD-u ( mini dramatizacija teksta). Svaki učenik će na svom papiru dobiti zaokruženu frazu/ rečenicu koju bi trebalo da nauči.
 • Nastavnik pita učenike da pokažu na slikama sledeće pojmove- magnet, helicopter i policeman. Zatim objašnjava značenje reči- escape, congratulation i again .
 • Nakon toga nastavnik postavlja pitanja u vezi sa pričom- e.g „Where is Colin?, Where is the Gold Robber?, What has she got? How does she escape this time? What do they use to stop her? What does the policeman tell them?

 

Završni deo: 5 minuta

 • Učenici samostalno dopunjavaju prepričani tekst The Red Dragon  ponuđenim rečima : computer, button, house, dragon, torch, Clara, small, knocks, castle, code, computerland ( štampani materijal i slajd u Power point-u)

 

Domaći zadatak:

 • Dopunjavanje prepričanog teksta The Gold Robber bez ponuđenih reči (štampani materijal)

Colin lesson plan

PPT Colin in Computerland  

Ime i prezime nastavnika:

Mirjana Tomović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Блог на WordPress.com.

Горе ↑

%d bloggers like this: